Løyve for transport for funksjonshemma

Skal du mot vederlag driva transport med motorvogn som er spesielt utforma og/eller utstyrt for transport for funksjonshemma, må ha løyve. Det er fylkeskommunen som er løyvemynde.

Om denne tenesta

Alle som ønsker å driva med transport for funksjonshemma.

Ta kontakt med fylkeskommunen for informasjon om kva vedlegg som blir kravde.

Løyve gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport av funksjonshemmede.

Løyve gis fortrinnsvis til drosjesentral, innehaver av drosjeløyve eller løyve for persontransport i rute med motorvogn. Løyvet er behovsprøvd. Unntaksvis kan løyve gis annen søker som har særlige forutsetninger for å drive slik transport.

Ved utstedelse av løyvedokument eller duplikatdokument skal søkeren betale et behandlingsgebyr til løyvemyndigheten som tilsvarer fire ganger rettsgebyret.

Løyvemyndigheten bestemmer hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon. Virksomheten skal drives fra det sted som er fastsatt i løyvet.

Motorvogn spesielt utforma og/eller utstyrt for transport for funksjonshemma skal vera merka med spesielt framkommesymbol for funksjonshemma.

Det er berre tillate å utføra transport av personar som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming må nytta slik motorvogn som nemnt i yrkestransportforskrifta § 1 bokstav e, og ledsagere for desse.

Løyvehaveren skal først og fremst dekka behovet for transport innanfor løyvedistriktet sitt. Det er tillate å utføra oppdrag til kva stad som helst innan eller utanfor løyvedistriktet og tilbake til dette.

Krav til søkar:

Det blir at kravd søkaren:

  • driv ein fast og varig verksemd i Noreg,
  • har god vandel,
  • har tilstrekkeleg fagleg kompetanse,
  • har tilfredsstillande økonomisk evne.

Søkaren må ved søknad om eitt løyve framlegga ei garantifråsegn frå bank eller forsikringsselskap på ein kroneverdi tilsvarande 9 000 euro. For løyve ut over dette gjeld ein kroneverdi tilsvarande 5 000 euro for kvart løyve.

Selskap:

Er søkaren eit selskap eller annan juridisk person, må den til kvar tid ansvarlege leiar fylla krava til vandel og fagleg kvalifikasjon. Kravet til økonomi må oppfyllast av selskapet. Er søkaren eit nyoppretta selskap, må òg den ansvarlege leiaren oppfylla kravet til økonomi.

Gebyr:

Yrkestransportforskrifta § 12 viser dei til kvar tid gjeldande gebyr for behandling av søknad om løyve.

Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), § 12

Det er berre tillate å utføre transport av personar som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming må nytte slik motorvogn som nemnd i yrkestransportforskrifta § 1 bokstav e, og reisefølgje for desse.
Løyvehavaren skal først og fremst dekkje behovet for transport innanfor løyvedistriktet sitt. Det er tillate å utføre oppdrag til ein kvar som helst stad innan eller utanfor løyvedistriktet og attende til dette.
Krav til søkjar:
Det vert kravd at søkjaren:
• driv ei fast og varig verksemd i Noreg,
• har god vandel,
• har tilstrekkeleg fagleg kompetanse. Kravet om fagleg kompetanse vert rekna for å vere oppfylt dersom søkjaren anten kan leggje fram vitnemål for bestått eksamen frå ei eksamensordning som er godkjend av departementet, innehar løyve for den løyvetypen det vert søkt om, eller har leia eit transportføretak samanhengande i perioden på 10 år før 4. desember 2009. Kravet til fagleg kompetanse kan også oppfyllast gjennom eigne løyvekurs for drosjeløyve.
• har tilfredsstillande økonomisk evne. Søkjaren må ved søknad om eitt løyve leggje fram ei garantierklæring frå bank eller forsikringsselskap på ein kronesverdi tilsvarande 9 000 euro. For løyve ut over dette gjeld ein kronesverdi tilsvarande 5 000 for kvart løyve.
Selskap:
Er søkjaren eit selskap eller annan juridisk person, må den til ein kvar tid ansvarlege leiaren fylle krava til vandel og fagleg kvalifikasjon.
Kravet til økonomi må oppfyllast av selskapet. Er søkjaren eit nyoppretta selskap, må også den ansvarlege leiaren oppfylle kravet til økonomi.
Gebyr:
For søknad om fellesskapsløyve skal det betalast eit gebyr på 3 400 kr. For kvar attestert kopi må det betalast 1 000 kr. 
Gebyret skal vere betalt før løyvet vert utferda.

Kva fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema