Dette skjema skal benyttes ved søknad om:

  • autorisasjon som regnskapsfører
  • godkjenning som statsautorisert revisor
  • eiendomsmeglerbrev
  • tillatelse for jurister til å drive eiendomsmegling
  • personlig inkassobevilling

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Søknadsskjemaet skal kun benyttes for personlig søknad om konsesjon.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender. Du kan sjekke hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring.

Hvilke vedlegg som er nødvendige framkommer i skjemaet.

Se krav til konsesjon på Finanstilsynets nettsider:

https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/ - velg fagområde fra listen.

 

Saksbehandlingstid

Finanstilsynet har som mål å behandle søknader om konsesjon som regnskapsfører og revisor innen 30 dager. Behandlingstiden påvirkes likevel av søknadens kompleksitet, den øvrige saksmengden og allokeringen av ressursene. Mangelfull dokumentasjon forsinker også saksbehandlingen. Enkelte kan derfor oppleve lenger behandlingstid enn 30 dager. 

Finanstilsynets vedtak kan påklages. Det er Klagenemden for revisor- og regnskapsførersaker som er klageinstans, jf. forskrift av 1. februar 2012 nr. 111. Klagen sendes til Finanstilsynet, som skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til og oversende klagen til klageinstans dersom avslaget opprettholdes, jf. forvaltningsloven § 33. Klagen må nevne hvilket vedtak som det klages over, hvilken endring som ønskes og de grunner klagen støtter seg til.

For øvrige konsesjonssøknader er normal saksbehandlingstid 3-4 uker, regnet fra det tidspunktet komplett søknad om konsesjon med alle relevante vedlegg er mottatt av Finanstilsynet.
Søker har klageadgang etter forvaltningsloven § 28.

Spørsmål om skjemaet?

Send e-post til post@finanstilsynet.no eller tlf:

  • Regnskapsfører og revisor: 22 93 99 92
  • Eiendomsmegling: Kristin Stokkebø, 22 93 98 08
  • Inkasso: Stein Tore Næprud, 22 93 98 07

Åpne kontaktskjema