Dette skjema skal benyttes ved søknad om:

  • godkjenning som statsautorisert revisor
  • eiendomsmeglerbrev
  • tillatelse for jurister til å drive eiendomsmegling
  • personlig inkassobevilling
  • for søknad om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører skal et nytt søknadsskjema benyttes: KRT-3000 Søknad om personlig konsesjon som regnskapsfører

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknadsskjemaet skal benyttes for personlig søknad om konsesjon, inkludert personer som ønsker konsesjon på grunnlag av yrkeskvalifikasjon fra utlandet. Søknadsskjemaet gjelder kun søkere som har norsk ID (fødselsnummer eller D-nummer).

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender. Du kan sjekke hvilke roller du har for en aktør på siden Profil.

Hvilke vedlegg som er nødvendige framkommer av skjemaet og av veiledning på Finanstilsynets nettsted. Hvis det er nødvendig å ettersende dokumentasjon, kan KRT-1060 (Generelt vedleggsskjema til Finanstilsynet) benyttes.

Se informasjon om vilkår for konsesjon på Finanstilsynets nettsider:

Informasjon om personlig konsesjon som eiendomsmegler (eiendomsmeglingsbrev)

Informasjon om personlig inkassobevilling

Informasjon om personlig konsesjon som statsautorisert revisor

Informasjon om personlig konsesjon hvis du har revisorkvalifikasjoner fra EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia

Informasjon om personlig konsesjon som regnskapsfører hvis du har kvalifikasjoner som ekstern regnskapsfører fra EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia

Gebyr:

For behandling av søknad om personlig inkassobevilling blir det fakturert et gebyr på fire ganger rettsgebyret. Per nå er det på 5.108 kroner.

Det er ikke behandlingsgebyr for å søke om konsesjon som statsautorisert revisor.

Saksbehandlingstid:

Finanstilsynet har som mål å behandle søknader om konsesjon innen 30 dager. Det kan ta lengre tid hvis søknaden er kompleks eller mangler dokumentasjon. Behandlingstiden kan også bli lengre hvis det er mange saker til behandling. Enkelte kan derfor oppleve lengre behandlingstid enn 30 dager.

Klagerett:

Finanstilsynets vedtak kan påklages innen tre uker etter at vedtaksbrevet er mottatt. Klagen sendes til Finanstilsynet. Klageinstans er hhv. Klagenemden for revisor-, regnskapsfører-, og inkassosaker og Finansdepartementet. Søkeren har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter innenfor rammene av forvaltningsloven §§ 18 til 19. Klagen må nevne hvilket vedtak som det klages over, hvilken endring som ønskes og de grunner klagen støtter seg til. Finanstilsynet foretar de undersøkelser som klagen gir grunn til, og oversende klagen til klageinstans dersom avslaget opprettholdes, jf. forvaltningsloven § 33.

Spørsmål om skjemaet?

Send e-post til post@finanstilsynet.no, benytt Altinn-skjemaet KRT-1060 (Generelt vedleggsskjema til Finanstilsynet) eller kontakt oss på telefon:

  • Revisorgodkjenning: 22 93 99 92
  • Eiendomsmeglerbrev: Kristin Stokkebø, 22 93 98 08
  • Inkassobevilling: Stein Tore Næprud, 22 93 98 07

Kontaktinformasjon

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Telefon: 22 93 98 00.

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema