Norskregistrerte foretak ved Oslo Børs / Euronext Expand (Oslo Axess) som utsteder aksjer, rentepapirer og/eller egenkapitalbevis og som har Norge som hjemstat bruker skjemaet til å rapportere data som grunnlag for utvelgelsen av tilsynsobjekter blant de foretakene som omfattes av regnskapskontroll.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Egenrapportering for årsregnskap via Altinn ca. 8. mars - 8. mai.

Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs / Euronext Expand (Oslo Axess) som utsteder aksjer, rentepapirer og/eller egenkapitalbevis og som har Norge som hjemstat.
Alle utstederforetak notert 31. desember er omfattet av rapporteringsplikten.
Foretak som strykes fra notering etter 31. desember kan søke om fritak fra rapporteringsplikten.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Finanstilsynet skal føre kontroll med den finansielle rapporteringen til norskregistrerte foretak ved Oslo Børs / Euronext Expand (Oslo Axess) som utsteder aksjer, rentepapirer og/eller egenkapitalbevis og som har Norge som hjemstat.
Rapporteringen danner grunnlag for den risikobaserte utvelgelsen av aktuelle tilsynsobjekter blant de børsnoterte utstederforetakene som regnskapskontrollen omfatter.

Dersom foretaket er konsern, skal konsernet legges til grunn for valg av svaralternativ. I den grad foretaket ikke er et konsern, sikter benevnelsen foretak til selskapet.
Med egenkapital menes bokført egenkapital med mindre annet er spesifisert.

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finnes på Finanstilsynets nettsider 
eller send e-post til KRT1003-rapportering@finanstilsynet.no 

Åpne kontaktskjema