Velferdsordningar i landbruket

Føremålet med velferdsordningane er å bidra til å sikre matproduksjonen og matforsyninga ved å forvalte ordningar retta mot å betre rekrutteringa til næringa og mot næringsutøvaren si velferd.


Velferdsordningar:

  • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Ordninga skal leggje til rette for at husdyrbruka skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlasting gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som vert leigd inn.
  • Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Ordninga skal bidra til å dekkje utgifter til avløysing når bonden ikkje kan ta del i arbeidet på grunn av sjukdom, graviditet, at han eller ho har fått barn eller har sjukt barn. Attlevande ektefelle, sambuar, forelder eller barn kan få tilskot i etterkant av dødsfallet til bonden. Det vert stilt krav til næringsinntekta til bonden.
  • Tidlegpensjon for jordbrukarar. Jordbrukarar som har fylt 62 år og som har drive jordbruk i minst 15 år kan søkje tidlegpensjon. Det er ein føresetnad at landbrukseigedomen er overdregen til ny eigar.
  • Landbruksvikarordninga. Landbruksvikarar skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløysarlaga har ansvaret for at det er tilgjengeleg landbruksvikarar og bøndene må kontakte avløysarlaga ved behov for vikar.

Landbruksdirektoratet om tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Landbruksdirektoratet om tilskot til avløysing ved sjukdom osb.

Landbruksdirektoratet om tidlegpensjon til jordbrukarar

Landbruksdirektoratet om landbruksvikarordninga

Åpne kontaktskjema