Tilskot til miljøteknologi

Miljøteknologiordninga gir tilskot til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Tilskotet reduserer risikoen, og bidrar til gjennomføring og framdrift i prosjektet. Det gjeld innovative produkt eller prosessar som løyser eit miljøproblem.


Det er store kostnader forbunde med å testa teknologi i full skala, og moglegheita for avkasting på miljøteknologiprosjekt er forbunden med risiko. Gjennom denne ordninga tek det offentlege ein del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi.

Kven kan søke finansiering?

Miljøteknologiordninga rettar seg mot norske bedrifter i heile landet og i alle bransjar. Tilskotet kan òg givast til store bedrifter.

Bedrifta må ha eit innovasjonsprosjekt som inneber å utvikla eller vesentleg forbetra eit nytt produkt, ny prosess eller teneste. Kjernen i prosjektet er forskings- og utviklingsaktivitetar. Innovasjonsprosjekt skal bidra til å styrkja konkurransekrafta til bedrifta og gi varig verdiskaping i Noreg.

Innovasjon Noreg om miljøteknologiordninga

Åpne kontaktskjema