Tilskot til drift av barnehagar

Private barnehagar kan søkje om tilskot hos kommunen til å drive barnehage.


Det er opp til kommunen å bestemme om dei vil gi tilskot til nye barnehagar som ønskjer å etablere seg i kommunen.

Tilskotet til private barnehagar blir rekna ut frå kommunen sine utgifter i eigne kommunale barnehagar to år før tilskotsåret. For tilskotsåret 20x4 skal kommunen bruke rekneskapen for 20x2 som grunnlag.

Tilskotet til dei private barnehagane skal vere likeverdig med tilskotet til dei kommunale barnehagane.

Forskrift om tilskot til private barnehagar

Kunnskapsdepartementet om finansiering av barnehagar

Utdanningsdirektoratet om finansiering av private barnehagar

Åpne kontaktskjema