Innovasjonslån

Innovasjonslån er ei gunstig toppfinansiering av lønnsame utviklings- og investeringsprosjekt, der bedrifta ikkje får ordinær bankfinansiering fordi ho ikkje kan stilla tryggleik for heile lånet.


Kven kan søke innovasjonslån?

Innovasjonslån er eit tilbod til bedrifter over heile landet i alle næringar 

  • Snakk med ein av Innovasjon Noreg rådgivarane sine for å finna ut om dette kan vera mogleg for bedrifta di.
  • Bedrifter og prosjekt som blir kjenneteikna av nyskaping, vekst og internasjonalisering.
  • Bedrifter som tek vare på prinsipp for ansvarleg næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Det blir lagt til grunn for all finansiering frå Innovasjon Noreg.

Ordninga prioriterer ikkje tradisjonell varehandel, personleg tenesteyting, utleigeverksemder, handverkartenester eller andre verksemder som hovudsakleg har ein lokal eller regional marknad.

Innovasjon Norge om innovasjonslån.

Se også: Lavrisikolån

Åpne kontaktskjema