Grønt investeringstilskot i distrikta

Har bedrifta di konkrete planar om å veksa utanfor Noreg, men manglar tryggleikar for å kunne oppnå fullgod bankfinansiering? Vekstlån gir bedrifter auka arbeidskapital for å akselerera veksten på internasjonale marknader.


Vekst kostar ofte meir og tek lenger tid enn anteke. Med Vekstlån kan Innovasjon Noreg finansiera 10-25 millionar kroner av arbeidskapitalbehovet til bedrifta, utan samtidig å stilla strenge krav til tryggleikar.

Målgruppa er eksportbedrifter som har noko omsetning og erfaring frå geografiske marknader utanfor Noreg, og med eit uforløyst potensial for vidare vekst.

Kven kan få Vekstlån?

Målgruppa er eksportbedrifter med eit uforløyst potensial for vidare vekst. Bedrifta må i hovudtrekk ha følgjande kjenneteikn:

Kan visa til marknadsaksept

  • Bedrifter i vekstfasen som allereie har eller som kan sannsynleggjera framtidig beteningsevne.
  • Samla omsetning større enn 40 millionar kroner siste tre år, med ein årleg snittvekst på minimum 20 prosent.
  • Bedrifta har allereie noko omsetning frå geografiske marknader utanfor Noreg.

Solid eigarskap og leiing

  • Selskapet har vorte eller skal tilførast ny eigenkapital på minimum 20 millionar kroner i kontant betaling, som gir tilstrekkeleg eigenfinansiering av prosjekt og selskap.
  • Ved emisjonar som nemnt over skal det finnast ei prising av selskapet på minimum 10 gonger aktuelt lånebeløp.
  • Ein eller fleire eigarar med god finansiell løfteevne.
  • Godt team med leiarar som kan ta selskapet vidare jamfør planar.

Manglande fullfinansiering

  • Bedrifta har eit kapitalbehov på minimum 20 millionar kroner, primært til arbeidskapital, men også til investeringar i immaterielle og fysiske aktivum.

Bedrifta har ein avgrensa og usikker realisasjonsverdi på pantbare aktivum, noko som hindrar tilfredsstillande finansiering frå bankar.

Innovasjon Norge - Grønt investeringstilskott i distrikta

Åpne kontaktskjema