Grønt investeringstilskudd i distriktene

Har bedriften din konkrete planer om å vokse utenfor Norge, men mangler sikkerheter for å kunne oppnå fullgod bankfinansiering? Vekstlån gir bedrifter økt arbeidskapital for å akselerere veksten på internasjonale markeder.


Vekst koster ofte mer og tar lenger tid enn antatt. Med Vekstlån kan Innovasjon Norge finansiere 10-25 millioner kroner av bedriftens arbeidskapitalbehov, uten samtidig å stille strenge krav til sikkerheter.

Målgruppen er eksportbedrifter som har noe omsetning og erfaring fra geografiske markeder utenfor Norge, og med et uforløst potensial for videre vekst.

Hvem kan få Vekstlån?

Målgruppen er eksportbedrifter med et uforløst potensial for videre vekst. Bedriften må i hovedtrekk ha følgende kjennetegn:

Kan vise til markedsaksept

  • Bedrifter i vekstfasen som allerede har eller som kan sannsynliggjøre framtidig betjeningsevne.
  • Samlet omsetning større enn 40 millioner kroner siste tre år, med en årlig snittvekst på minimum 20 prosent.
  • Bedriften har allerede noe omsetning fra geografiske markeder utenfor Norge.

Solid eierskap og ledelse

  • Selskapet har blitt eller skal tilføres ny egenkapital på minimum 20 millioner kroner i kontant betaling, som gir tilstrekkelig egenfinansiering av prosjekt og selskap.
  • Ved emisjoner som nevnt over skal det foreligge en prising av selskapet på minimum 10 ganger aktuelt lånebeløp.
  • En eller flere eiere med god finansiell løfteevne.
  • Godt team med ledere som kan ta selskapet videre jamfør planer.

Manglende fullfinansiering

  • Bedriften har et kapitalbehov på minimum 20 millioner kroner, primært til arbeidskapital, men også til investeringer i immaterielle og fysiske aktiva.

Bedriften har en begrenset og usikker realisasjonsverdi på pantbare aktiva, noe som hindrer tilfredsstillende finansiering fra banker.

Open contact form