Garantiordninga for fiskarar

Garantiordninga skal sørge for at du er sikra ei minsteinntekt når du driv fiske.


Året er delt inn i to garantiperiodar, og det kan først søkast om garantilott på fastsett skjema etter slutten av kvar periode.

Garantiordninga gjeld når fartøy driv fiske og i situasjonar ved mellombels driftsstans, medrekna:

 • ved ulønnsamt fiske
 • i reguleringsperiodar
 • driftsstans som følge av at fiskemottaka grunna marknadssituasjonen ikkje tar imot leveransar
 • i tidsrom med leveringsvanskar (til dømes driftsstans som følgje av at fiskemottaka grunna marknadssituasjonen ikkje tar imot leveransar)
 • i tidsrom mellom turar/sesongar (også i samband med vanleg vedlikehald av fartøy og utstyr)
 • Du er omfatta av garantiordninga når:
 • du er ført opp på blad B i fiskarmanntalet eller fyller krava for opptak
 • fangsten er omsett gjennom lovbeskytta salslag eller kjøpar godkjend av salslag. Unntak er fiske og dyrefangst i havet som ikkje er underlagt lovbeskytta omsetning
 • fartøyet er meldt inn i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkostar
 • ordninga gjeld for fiskefartøy på 6 meter lengste lengde og over
 • fartøy og utrusting må vere av alminneleg god standard og fylle dei krava lova set til sikkerheitsforskrifter og liknande

Kven kan søkje:

Båteigaren eller den som har ansvaret for oppgjer med mannskapet.

Garantikassen for fiskarar om garantiordninga

Garantikassen – søknad om garantilott

Forskrift om garantiordninga for fiskarar

Åpne kontaktskjema