Garantiordningen for fiskere

Garantiordningen skal sørge for at du er sikret en minsteinntekt når du driver fiske.


Året er inndelt i to garantiperioder, og det kan først søkes om garantilott på fastsatt skjema etter utløpet av hver periode.

Garantiordningen gjelder når fartøy driver fiske og i situasjoner ved midlertidig driftsstans, herunder:

  • ved ulønnsomt fiske
  • i reguleringsperioder
  • driftsstans som følge av at fiskemottakene grunnet markedssituasjonen ikke tar imot leveranser.
  • i tidsrom med leveringsvansker (for eksempel driftsstans som følge av at fiskemottakene grunnet markedssituasjonen ikke tar imot leveranser)
  • i tidsrom mellom turer/sesonger (også i forbindelse med vanlig vedlikehold av fartøy og utstyr)

Du er omfattet av garantiordningen når:

  • Du er oppført på blad B i fiskermantallet, eller fyller betingelsene for opptak.
  • Fangsten er omsatt gjennom lovbeskyttet salgslag eller kjøper godkjent av salgslag. Unntatt er fiske og dyrefangst i havet som ikke er underlagt lovbeskyttet omsetning.
  • Fartøyet er innmeldt til "Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster"
  • Ordningen gjelder for fiskefartøy på 6 meter lengste lengde og over.
  • Fartøy og utrustning må være av alminnelig god standard og fylle de krav lovene setter til sikkerhetsforskrifter o.l.

Hvem kan søke:

Båteier eller den som har ansvaret for oppgjør med mannskapet.

Open contact form