Fond for utøvande kunstnarar

Profesjonelle utøvande kunstnarar kan søkje på dei ulike stønadsordningane til fondet som stønad til innspeling av fonogram, prosjektstønad innan musikk, teater og dans, reisestønad, kurs og etterutdannningsstipend.


Med profesjonelle utøvande kunstnarar er det meint musikarar, songarar, skodespelarar, dansarar, sceneinstruktørar, dirigentar og andre som gjennom kunsten sin framfører åndsverk og har dette yrket som hovudervervet sitt. Utøvarane må bu og hovudsakleg ha virket sitt i Noreg.

Stønadenblir gitt etter søknad frå den utøvande sjølv, arrangør, produsent eller andre. Midlane går til frilansveksemd og til frie grupper.

Fondet sine stønadsordningar:

  • Innspeling av fonogram
  • Prosjektstønad innan musikk, teater og dans
  • Reisestønad
  • Stipend for etterutdanning

Stønad frå fondet er i all hovudsak øyremerkte honorar til dei utøvande kunstnarane som deltar i prosjekta det blir søkt stønad til.

Innspelingar - Fonogram

Det kan søkjast stønad til innspeling av fullengdes album som blir gjort i Noreg med minimum speletid på 25 minutt, der det hovudsakleg deltar musikarar som bur og arbeider i Noreg. Søkjer ein fleire instansar om stønad, skal dette stå i søknaden. Fondet gir stønad til fysiske eller digitale utgivingar som er tilgjengelege gjennom ein eller fleire profesjonelle salskanalar. Det blir ikkje gitt stønad til innspelingar som er begynte på eller gjennomførte.

Prosjektstønad

Prosjektstønad er delt opp i kurs/seminar, musikk, dans, teater og musikkteater/blanda scenekunst, og der det hovudsakleg deltar musikarar som bur og jobbar i Noreg. Det kan søkast om stønad til konsertar, turnéar, produksjon av framsyningar, visning av framsyningar m.m. Når det gjeld musikkteater, må prosjektet ha ei scenisk formidling som inneheld fleire utøvarkategoriar; musikarar, songarar, skodespelarar og/eller dansarar. Du kan ikkje søke om stønad til kjøp av instrument og utstyr eller stønad til konsertar/fremføringar med visning på digitale plattformar eller innspeling av dansefilmar, musikkvideoar med meir. Det blir ikkje gitt stønad til prosjekt som er i gang eller er gjennomførte. 

Reisestønad

Profesjonelle utøvande kunstnarar som bur i Noreg kan søke om stønad til reiser med kunstfagleg innhald, for eksempel kurs/seminar, meisterklasser, workshops eller prøvespel/audition. Det blir ikkje gitt stønad til reiser der formålet er skapande verksemd, slik som komponering og skriving.

Reise- og etterutdanningsstipend

Stipendet kan bli søkt på til lengre opphald i utlandet, der ein for eksempel skal gå kurs, skular eller ta privattimar for å etterutdanne seg innan det utøvande yrket. For å bli vurdert må ein ha ein profesjonell karriere å vise til. Fondet deler ut reise- og etterutdanningsstipend ein gong i året.

Ved innvilga søknad og endring i opphavelege planar må det bli søkt om godkjenning frå fondet før prosjektet er gjennomført da dette kan føre til at den innvilga stønaden blir redusert.

Fond for utøvande kunstnarar om sstønadordningar

Åpne kontaktskjema