Tenesten gjeld for importørar som søker om tollnedsetjing på landbruksvarer, uttak og sal av tollkvoter og deltaking i auksjon. Dei som produserer tilverka landbruksvarer (RÅK-varer) kan melde inn reseptar og søke om tilskot her.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet nyttast for søknadar om nedsett toll ved import av landbruksvarer, søknadshandsaming og informasjon for den einskilde importøren.

For å kunna representera ei bedrift ved bruk av denne tenesta må leiar i bedrifta tildela deg primærnæring- og næringsmiddelrollen. Meir informasjon om rolletildelinga finn du på nettsida til Altinn.

Importørar kan:

 • søke om tollnedsetjing/melde inn råvaredeklarasjon for industrielt tilverka jordbruksvarer
 • søke om å delta i auksjon
 • søke om å ta ut tollkvote (gjeld dei fleste kvotene)
 • melde inn sal av tollkvote (gjeld dei fleste kvotene)
 • få tilgang til tollsatskalkulator for simulering/utrekning av nedsett tollsats
 • gjenbruk av tidlegare søknader
 • få oversikt over alle søknadane som er sendt inn elektronisk, samt status på saken
 • få oversikt over eigne importkvotar (gjeld dei fleste kvotene)
 • få svar via det elektroniske systemet

Produsentar av tilverka landbruksvarer basert på norske råvarer (RÅK) kan:

 • melde inn reseptar
 • søke om tilskot (RÅK)
 • få oversikt over innvilga tilskot

Trenger du hjelp?

Kontakt Landbruksdirektoratet dersom du har spørsmål angående skjeamet:
Tlf: 78 60 60 00
E-post: brukerstotte.import@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema