Rapporteringa skal oppfylla PSD2 artikkel 96 nr. 6 som krev at føretak som yt betalingstenester, skal rapportera svindeldata til tilsynsmyndigheitene. Kravet er ført vidare i Forskrift om systemer for betalingstjenester § 2 siste ledd.

Til innboksen

Om denne tenesta

Skjemaet skal sendast inn halvårleg.

Bankar, kredittinstitusjonar, e-pengeføretak, betalingsføretak, opplysningsfullmektigar og filialar av slike føretak med hovudsete i annan EØS-stat.
Den som skal sende inn dette skjemaet, treng Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.
Til den som skal sende inn skjemaet i Altinn: Du kan sjå kva roller du har for dei respektive aktørar på sida Profil. Om du ikkje har desse rollene, må du få dei delegert frå nokon som har dei.

Excel-skjema for svindelrapportering.

Aggregerte svindeldata vil bli publisert i Finanstilsynet si analyse for risiko- og sårbarheit av finansføretaka sine bruk av informasjonsteknologi.
Aggrererte svindeldata vil også sendast auropeiske myndigheiter for aggregering av svindeldata på europeisk nivå.

Sjå meir informasjon på Finanstilsynet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Åshild Johnsen,
Tlf.: 22 93 97 02
epost:  ajo@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema