Søknadsskjema for tilbydarar av virtuelle valutatenester som er registreringspliktige hos Finanstilsynet og som berre kan drivast etter at registering har funne stad.

Sjå Finanstilsynet sine nettsider om virtuelle valutatjenester.

Start teneste

Om denne tenesta

Dersom det skal tilbydast virtuelle valutatenester som er registreringspliktige hos Finanstilsynet, skal skjemaet nyttast.

Tenestetilbydarane må vere registrert i føretaksregisteret, og det blir lagt til grunn at drifta av tenestene skal skje over eigen bedriftskonto.

Tenestetilbydarar er omfatta av regelverket i kraft av tenestene dei tilbyr, uavhengig korleis tenesten blir organisert. Dette dekkjer også tenestetilbydarar som for augeblikket driv utan å vere registrert i føretaksregisteret, og som driv verksemda over privatkonto. Det er sjølve aktiviteten som er grunnlaget for registreringsplikta.

Skjemaet skal nyttast av alle som ønskjer å tilby virtuelle valutatenester som er registreringspliktige hos Finanstilsynet.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/Innsendar.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Profil, roller og rett. Om du ikkje har desse rollene, må du få dei delegert til deg frå nokon som har dei.

Det kjem fram av skjemaet kva dokumentasjon som skal leggjast ved.

Tilbydere av virtuelle valutatenester er rapporteringspliktige etter kvitvaskingsregelverket og må etterleve ein rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på kvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, og finansiering av terror. Meir informasjon finn du i følgjande lenker:

Finanstilsynet.no

LOV 1956-12-07 nr 01: Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsforskriften

Rundskriv 8/2019: Veileder til hvitvaskingsloven

Rundskriv 1/2020: Vurdering av egnethetskrav

Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av skjemaet:

Anne-Marte Teigmo, Tlf.: 22 93 99 95, ante@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema