Om denne tenesta

Frist for innsending er: 31. januar.

Feilinnsending:
Lag ny kopi av tidligere innsending. 

Årleg innsending.

Følgjande selskap skal bruke dette skjemaet:

- Bank
- Finansieringsføretak
- E-pengeføretak
- Betalingsføretak
- Kredittføretak
- Låne - og garantiformidlere
- Opplysningsfullmektiger

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.

Du kan sjå hvilke roller du har for ein aktør på sida Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få noken som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krev innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høgre.

Føremålet med skjemaet er å følgje opp retningslinene for klagebehandling og derfor ein del av tilsynsmyndigheitens arbeid med forbrukervern.

I rundskriv 12/2014 (sjå lenker til høgre) finn du lenker til dei ulike retningslinene for klagebehandling fra dei europeiske tilsynsmyndigheitene EBA, ESMA og EIOPA.

Spørsmål om skjemaet?

Merete Hoel Bjanes, 22939790, merete.hoel.bjanes@finanstilsynet.no

 

Åpne kontaktskjema