Alle forsikringsmeklingsføretaket- og gjenforsikringsmeklingsføretaket registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister skal sende inn skjemaet. Revisoren til føretaket skal kontrollere at behandlinga av klientmidla er fullgod. Revisorerklæring om klientmidler skal sendast inn av revisor kvart halvår.

Finanstilsynet stiller krav om revisorerklæring om klientmiddel med heimel i Finanstilsynsloven §4.

Til innboksen

Om denne tenesta

Skjemaet skal sendes inn kvart halvår.

Frister:

1.9 for innlevering for 1. halvår

15.3 for innlevering for 2. halvår

Rapporteringsplikten gjeld alle forsikringsmeklingsføretak og gjenforsikringsmeklingsføretak som er registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister.

Føretaket fyller ut skjemaet og signerer første trinn. Føretakets revisor kontrollerer, og bekrefter revisormeldinga ved å signere trinn to og sende inn skjemaet.

Føretaket er ansvarleg for at deira revisor leverer revisorerklæringa innen fristen.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar eller Rekneskapsmedarbeidar. Skjemaet skal signerast av nokon med rolla Revisorrett.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Profil, Skjema og tenester du har rett til. Om du ikkje har desse rollane, må du få nokon som har dei til å delegere dei til deg.

Vedlegg skal nyttast ved behov.

Følgande personer kan kontaktast ved spørsmål om utfylling av KRT-1185 Forsikringsformidlingsforetakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse:

Hege M. Bogstrand
Tlf.: 22 93 99 72
Epost: hbo@finanstilsynet.no

Geir David Johannessen
Tlf: 22 93 97 51
Epost: gdj@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema