Rapportering knytte til minstekrav til ansvarleg kapital og konvertibel gjeld (MREL) og dessutan minstekrav til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC).

Til innboksen

Om denne tenesta

Dette er ei kvartalsvis rapportering. Sjå Finanstilsynets nettsider for rapporteringsfristar.

Korrigering av allereie innsend rapport blir gjord ved å nytta 'Lag ny kopi'-funksjonen frå arkiv-mappa.

Rapporteringa gjeld berre føretak som har fått fastsett MREL-krav av Finanstilsynet. Dei som skal levera vil finna skjemaet i innboksen i Altinn

For å fylla ut og senda inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på Profil-sida. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegera ho til deg.

Rapport på XBRL-format skal leggast ved Altinn-skjemaet ved innsending. Tillatne filtyper er *.xbrl eller *.zip.

Spørsmål om skjemaet?

Sjå Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema