Rapportering for betalingsføretak, e-pengeføretak og opplysningsfullmektiger.

Til innboksen

Om denne tenesta

Dette er ei halvårleg rapportering.
Frist for innsending er 1. april og 1. oktober.

Innleveringen blir korrigert ved å laga ny kopi av innsendt skjema, korrigera og sende inn på nytt.

Skjemaet skal fyllast ut av betalingsføretak, e-pengeføretak og opplysningsfullmektiger.

For å fylla ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/Innsender.

Du kan sjå kva for roller du har for ein aktør på Profil-sida i Altinn. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegera han til deg.

Altinnskjemaet skal ha eit Excel-skjema som vedlegg. Excel-skjema for utfylling kan lastast ned frå Finanstilsynets nettsider.

For innlveringen med frist 1. oktober skal godkjent årsrekneskap og revisors årsberetning i PDF-format bli lagd ved.

Rapporteringen blir innhenta med heimel i Finanstilsynslovens §3 og Finanstilsynslovens §4, pkt. 3

Sjå òg Forskrift om finansføretak og finanskonsern (finansforetaksforskrifta).

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema