Når bustyrar blir registrert på konkursbuet i Einingsregisteret, kan bustyrar delegere roller på buet til medarbeidarane og kreditorane sine.

Delegering av buroller blir gjort i menyen Profil → Burolledelegering. Bustyrar må representere seg sjølv som privatperson for å få opp dette valet i profilen.

Bustyrar kan også delegere rolla Konkursbu tilgangsstyring til medarbeidar på kontoret, slik at også andre personar kan delegere buroller til medarbeidarar og kreditorar.

Buroller kan delegerast enkeltvis eller samlet via fil.


Åpne kontaktskjema