Støtte til nordiske film- og TV-produksjoner

Nordisk Film & TV Fond fremmer nordisk film- og TV-produksjon av høy kvalitet ved å gi støtte i form av toppfinansiering til produksjon av spillefilm, tv- fiksjon/serie og kreativ dokumentarfilm.


Nordisk Film & TV Fond fremmer likeledes som toppfinansiør distribusjon og versjonering av nordisk film i Norden og filmkulturelle tiltak av profesjonell nordisk interesse. Fondet vil også kunne initiere strategisk utviklingsstøtte til tverrnasjonale og gjerne tverrmediale tiltak. Fondet annonserer via hjemmesiden når et tiltak igangsettes.

Hva kan du søke støtte til:

Produksjonsstøtte

  • Spillefilm
  • TV-fiksjon/serier
  • Dokumentar

Produksjonsstøtten kan kun søkes av nordiske produksjonsselskaper som er prosjektets hovedprodusent.

Prosjektet må av fondet vurderes til å ha et stort publikumspotensial, primært i Norden og sekundært på det globale markedet.

Kinodistribusjon
En film som søker distribusjonsstøtte, skal ha fått en god mottagelse av det nasjonale publikum, eller ha et stort publikumspotensial innen sin målgruppe i ett eller flere nordiske land.
Støtte kan kun søkes av nordiske distribusjonsselskap i det land hvor filmen skal settes opp.

Versjonering
Denne støtten gis for å versjonere en nordisk film til et annet nordisk språk og gis normalt kun til filmer for barn og unge.
 Støtte kan kun søkes av nordiske produksjonsselskap eller distribusjonsselskap i det land hvor filmen skal settes opp.

Distribusjon (enkeltfilm / slate) og dubbing
Nordiske distributører av ikke-nasjonale nordiske filmer kan søke om VOD eller kino distribusjonsstøtte for en enkeltfilm eller 'slate' finansiering for opptil tre filmer.
For å få støtte må de enkelte filmene ha blitt godt mottatt hjemme eller ha et stort publikumspotensial i målgruppen i et eller flere nordiske land.

Filmkulturelle initiativ

Denne støtten kan gis til spesielle filmkulturelle initiativ i form av workshops, seminar eller festivalprogram som kan styrke kompetansen i det fellesnordiske profesjonelle film- & TV-miljøet. Støtte kan kun søkes av arrangøren for initiativet.

Strategisk utviklingsstøtte
Fondet kan gi strategisk utviklingsstøtte til tverr-nasjonale og fortrinnsvis tverr-plattforminitiativer. Det kunngjøres på nettsidene til fondet når dette er aktuelt.

Nordisk Film & TV Fond om støtteordningene

Open contact form