Virkemidler og tilskudd fra Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunen forvalter ulike finansieringsordninger i arbeidet med næringsutvikling. Målgruppen for den enkelte tilskuddsordning kan være noe ulik.


Noen av ordningene det kan søkes tilskudd og støtte til:

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er en støtteordning for små- og mellomstore bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Omstillingen og opplæringsprosjektene må være forankret i Rogaland fylkeskommune sin nærings- og innovasjonsstrategi, der områdene ren energi og maritim framtid, mat og reiseliv og opplevelse er prioritert.

Kompetansenettverk lokalmatproduksjon

Fem regionale kompetansenettverk gir deg matfaglig kunnskap gjennom blant annet kurs og besøksordning. Kompetansenettverkene er en del av tilbudet i Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping.

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Formålet med tilskuddet er å kunne gi innvandrere muligheten til å bruke sin kompetanse på rett plass i arbeidslivet, og å styrke mangfoldet i privat og offentlig sektor som får tilført ny kompetanse. Det kan gis støtte til etablering, gjennomføring og administrering av mentor- og trainee prosjekt.

Etablereropplæring for innvandrere

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle kunnskap om hvordan man kan etablere egen virksomhet. Målet er å legge til rette for at innvandrere kan starte sine egne virksomheter, som skaper sysselsetting og vekst.

Regionalt miljøprogram

Gjennom regionalt miljøprogram kan man få tilskudd blant annet til skjøtsel av synlige automatisk fredete kulturminner og vedlikehold av verdifulle landskapselement. En av hensiktene med dette er å hindre at kulturminner gror igjen og forfaller.

Tilskudd til klimaomstilling

Har du prosjektideer som kan bidra til enten reduksjon av klimagasser eller tilpasning av natur og samfunn til et våtere og villere vær? Da bør du sjekke ut om prosjektet ditt kommer inn under retningslinjene til denne tilskuddsordningen.

Ulla-Førrefondet

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

FORREGION Rogaland

FORREGION skal bidra til økt bærekraftig verdiskaping hos næringslivet i Rogaland gjennom forskningsbasert innovasjon. Støtteordningen skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid og mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning.

Regionalt forskningsfond Rogaland

Regionalt forskningsfond Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Regionalt næringsfond

Fondets overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner i Rogaland. Fondet skal stimulere til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping i tråd med Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (RT – midler)

RT-midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket. Midlene skal støtte prosjekt som bidrar til omstilling og klimasmart utvikling, modernisering av økologisk og tradisjonelt landbruk herunder utvikling av gårdens ressursgrunnlag, lokal mat, drikke og reiseliv.

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK – midler)

RK-midlene skal legge til rette for styrket rekruttering, kompetansebygging og omdømme i landbruksnæringen for å øke verdiskapingen i landbruket. Støtte prosjekt som bidrar til regional næringsutvikling, rekruttering, kompetanseheving og omdømme knyttet til landbruket i Rogaland med særlig vekt på økt verdiskaping og bærekraftig utvikling.

Bredbåndsutbygging i Rogaland

Bredbåndsmidlene skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.

Rogaland fylkeskommune om tilskuddsordninger

Åpne kontaktskjema