Virkemidler og tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunen forvalter ulike finansieringsordninger i arbeidet med næringsutvikling. Målgruppen for den enkelte tilskuddsordning kan være noe ulik.


Regionale utviklingsmidler

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål og Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhørende handlingsplan 2022-2023. Strategiens 4 satsingsområder er bioøkonomi, opplevelser, teknologi og offentlig sektor. Målgruppen er nærings- og bransjeorganisasjoner, kommuner, innovasjonsselskaper og offentlige og private utviklingsaktører. Enkeltbedrifter/aksjeselskap, enkeltpersonforetak og etablerere faller utenfor målgruppen. Innovasjon Norge Trøndelag er fylkeskommunens operatør for finansiering av prosjekt i enkeltbedrifter, og mottar årlige midler fra Trøndelag fylkeskommune til dette formålet.

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK)

Tilskudd til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i landbruket. Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan styrke verdiskapinga i landbruket regionalt. Tiltakene skal samsvare med prioriteringene i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag.

Regionale tilretteleggingstiltak (RT)

RT-midlene skal bidra til næringsutvikling og styrket verdiskaping i landbruket. Det kan gis tilskudd til tiltak som direkte eller indirekte bidrar til utvikling av konvensjonelt eller økologisk jordbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Tilskuddet kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer.

Kystskogmidler

Formålet med ordningen er å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket (2015) og vedtatte strategiplaner for oppfølging av Kystskogmeldingen. Prosjektene skal være fellestiltak, og forankret i arbeidet som er gjort i Kystskogbruket.

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regionale utviklingsprosjekter på tvers av regioner og landegrenser. Sentralt står samarbeid som kan bedre forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Interreg er delt inn i flere ulike programmer, som retter seg mot ulike geografiske områder og tema.

Forskningsmidler

Via ordningene Regionalt forskningsfond Trøndelag og DistriktForsk er det mulig for bedrifter og kommuner å søke støtte til forskningsprosjekter. Ordningene skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.

BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning.

Trønderkassa, ungdomsfond for Trøndelag

Målet med ordningen er at ungdommer skal kunne realisere sine egne prosjektideer, og gjennom dette lære og trene på utvikling, planlegging, og gjennomføring og utvikle entreprenørielle ferdigheter. Det kan søkes støtte på inntil 30 000 kroner pr. prosjekt.

Regional bransjeutvikling

Regional bransjeutvikling skal bidra til å realisere målene i Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Trøndelag. Tilskudd kan gis til regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk, institusjoner og andre bransjebyggende aktører (aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film og spill) med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring.

Trøndelag fylkeskommune om virkemidler og tilskudd

Åpne kontaktskjema