Verkemiddel og tilskot frå Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunen forvaltar ulike finansieringsordningar i arbeidet med næringsutvikling. Målgruppa for den enkelte tilskotsordninga kan vere noko ulik.


Regionale utviklingsmidlar

Dei regionale utviklingsmidlane frå fylkeskommunen skal gå til prosjekt som samsvarer med prioriterte mål og Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhøyrande handlingsplan 2022-2023. Dei 4 satsingsområda til strategien er bioøkonomi, opplevingar, teknologi og offentleg sektor. Målgruppa er nærings- og bransjeorganisasjonar, kommunar, innovasjonsselskap og offentlege og private utviklingsaktørar. Enkeltbedrifter/aksjeselskap, enkeltpersonsføretak og etablerere fell utanfor målgruppa. Innovasjon Noreg Trøndelag er operatøren frå fylkeskommunen for finansiering av prosjekt i enkeltbedrifter, og får årlege midlar frå Trøndelag fylkeskommune til dette formålet.

Tilskotsmidlar til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK)

Tilskot til tiltak som aukar rekrutteringa eller hever kompetansen i landbruket. Målet med ordninga er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar som kan styrke verdiskapinga i landbruket regionalt. Tiltaka skal samsvare med prioriteringane i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag

Regionale tilretteleggingstiltak (RT)

RT-midlene skal bidra til næringsutvikling og styrka verdiskaping i landbruket. Det kan bli gitt tilskot til tiltak som direkte eller indirekte bidrar til utvikling av konvensjonelt eller økologisk jordbruk eller andre landbruksbaserte næringar. Tilskotet kan bli gitt til organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan.

Kystskogmidlar

Formålet med ordninga er å realisere målsetingane i Melding om Kystskogbruket (2015) og vedtatte strategiplanar for oppfølging av Kystskogmeldingen. Prosjekta skal vere fellestiltak og forankra i arbeidet som er gjort i Kystskogbruket.

Interreg

Interreg gir økonomisk stønad til regionale utviklingsprosjekt på tvers av regionar og landegrenser. Sentralt står samarbeid som kan betre føresetnadene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Interreg er delt inn i fleire ulike program, som rettar seg mot ulike geografiske område og tema.

Forskingsmidlar

Ordninga Regionalt forskingsfond Trøndelag og DistriktForsk gjer det mogleg for bedrifter og kommunar å søke stønad til forskingsprosjekt. Ordningane skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til vidare forskingsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskingsprogram.

BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er ei stønadsordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og moglegheit for vidareutvikling gjennom kompetansetiltak for dei tilsette. Søknader med kompetansetiltak der det faglege innhaldet er digitalisering, teknologiutvikling, grøn omstilling og integreringsarbeid i bedrifta vil bli vurdert uavhengig av bransjetilknytinga til bedrifta

Trønderkassa, ungdomsfond for Trøndelag

Målet med ordninga er at ungdommar skal kunne realisere sine eigne prosjektidear og gjennom dette lære og trene på utvikling, planlegging og gjennomføring og utvikle entreprenørielle evner. Det kan søkast stønad på inntil 30 000 kroner pr. prosjekt.

Regional bransjeutvikling

Regional bransjeutvikling skal bidra til å realisere måla i Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanen sitt mål for kunst- og kulturfeltet. Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturar for kulturell og kreativ næring i Trøndelag. Tilskot kan bli gitt til regionale kompetansesenter, organisasjonar, nettverk, institusjonar og andre bransjabyggende aktørar (aktørar innan visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film og spel) med regionalt nedslagsfelt innan kulturell og kreativ næring.

Trøndelag fylkeskommune om virkemiddel og tilskot

Åpne kontaktskjema