Tilskuddsordninger - miljø

Klima- og miljødepartementet gir via et rundskriv samlet informasjon om sine tilskuddsordninger.


Klima- og miljødepartementet gir via et rundskriv samlet informasjon om sine tilskuddsordninger. Rundskrivet omhandler de statlige tilskuddsordningene for private virksomheter og kommuner, og det blir gitt en nærmere omtale av retningslinjer, søknadsfrister, kriterier, m.v.

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forurensning.

Tilskuddsordninger det kan være aktuelt for næringsdrivende å søke på:

 • Tilskudd til miljøtiltak, kalking
 • Generell vannforvaltning
 • Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt
 • Rovvilttiltak
 • Tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket
 • Verdiskapende naturarv
 • Arbeid med truede arter og naturtyper
 • Naturinformasjonssenter
 • Viltformål
 • Opprydding i marin forsøpling
 • Oppryddingstiltak
 • CO2-kompensasjonsordning for industrien

 

Klima- og miljødepartementet om tilskuddsordningene

Åpne kontaktskjema