Tilskotsordningar - miljø

Klima- og miljødepartementet gir via eit rundskriv samla informasjon om sine tilskotsordningar.


Rundskrivet omhandlar dei statlege tilskotsordningane for private verksemder og kommunar, og det blir gitt ein nærare omtale av retningslinjer, søknadsfristar, kriterium, m.v.

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining.

Tilskotsordningar det kan vere aktuelt for næringsdrivande å søkje på:

 • Tilskot til miljøtiltak, kalking
 • Generell vassforvaltning
 • Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt
 • Rovvilttiltak
 • Tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket
 • Verdiskapande naturarv
 • Arbeid med trua artar og naturtypar
 • Naturinformasjonssenter
 • Viltformål
 • Opprydding i marin forsøpling
 • Oppryddingstiltak
 • CO2-kompensasjonsordning for industrien

Klima- og miljødepartementet om tilskuddsordningene

Åpne kontaktskjema