Tilskuddsordninger fra Sørnorsk filmsenter

Sørnorsk filmsenter forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, kompetansehevende tiltak i form av støtte til reiser, kurs med mer i Agderfylkene og Telemark.


Hva kan du søke støtte til?

 • utvikling av dokumentarfilm
 • produksjon av dokumentarfilm
 • utvikling av kortfilm
 • produksjon av kortfilm
 • utvikling av spill (idé frem til lansering)
 • utvikling av spillefilm (manus)
 • filmkulturelle tiltak (filmformidling)
 • kompetansehevende/bransjefremmende tiltak
 • tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora, samt representasjon av audiovisuelle verk på prioriterte festivaler. Tilskudd kan gis til deltakeravgift, reiser og opphold, men ikke diett. Der kan gis tilskudd til både nasjonale og internasjonale arrangementer.
 • arbeidsstipend til igangsetting av nye prosjekter
 • arbeidsstipend til hospitering innenfor relevante fagområder og deltagelse i talentprogram.


Alle prosjekter vil bli individuelt behandlet ut fra en kunstnerisk og profesjonell vurdering, samt en vurdering av den regionale tilknytningen og prosjektets eventuelle nasjonale og internasjonale potensiale. Hovedregelen om søkerens hovedformål og registrering kan fravikes hvis prosjektet vurderes å ha særlig høy kunstnerisk kvalitet eller på annen måte stikker seg kvalitetsmessig ut.

Hvem kan søke?

 • søker til utvikling og produksjon må ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål.
 • søker må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap under næringskoden 59.10, 59.11 eller 59.12
 • ikke være tilknyttet et tv-selskap
 • enkeltpersoner kan søke, men må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen. Det kan gjøres unntak for tilskudd til barn og unge (talent og formidling)

Det gis primært støtte til prosjekter som spilles inn i fylkene med regional regissør, produsent eller co-produsent og med høy andel av regionale filmarbeidere. Filmskapere som er bosatt utenfor disse fylkene kan søke tilskudd til utgifter til bruk av studio, leie av utstyr eller bruk av regionale filmarbeidere dersom temaet/innspillingen foregår i ett av de tre fylkene. Minst én av de tre nøkkelfunksjonene bør være bosatt i ett av de tre fylkene. Prosjekter med mest regional forankring prioriteres høyest.

Tilskuddene skal bidra til økt likestilling på filmområdet.

Sørnorsk filmsenter har tre årlige søknadsfrister. Søknader på opp til 100 000 kroner kan forvente svar 2–3 uker etter fristens utløp. Søknader over 100 000 kroner skal styrebehandles. Opplysninger om styremøter og søknadsfrister finnes på nettstedet til Sørnorsk filmsenter under støtte.

Søknader om reisestøtte kan behandles fortløpende.

Sørnorsk filmsenter om tilskuddsordninger

Åpne kontaktskjema