Tilskotsordningar frå Sørnorsk filmsenter

Sørnorsk Filmsenter forvaltar tilskot til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, kompetansehevande tiltak i form av stønad til reiser, kurs med meir i Agderfylka og Telemark.


Kva kan du søke stønad til?

 • utvikling av dokumentarfilm
 • produksjon av dokumentarfilm
 • utvikling av kortfilm
 • produksjon av kortfilm
 • utvikling av spel (idé fram til lansering)
 • utvikling av spelefilm (manus)
 • filmkulturelle tiltak (filmformidling)
 • kompetansehevande/bransjefremmande tiltak
 • tilskot til deltaking på kurs, seminar og finansieringsforum, og representasjon av audiovisuelle verk på prioriterte festivalar. Tilskot kan bli gitt til deltakaravgift, reiser og opphald, men ikkje diett. Det kan bli gitt tilskot til både nasjonale og internasjonale arrangement
 • arbeidsstipend til igangsetting av nye prosjekt
 • arbeidsstipend til hospitering innanfor relevante fagområde og deltaking i talentprogram.


Alle prosjekt vil bli individuelt behandla ut frå ei kunstnarisk og profesjonell vurdering, og ei vurdering av den regionale tilknytinga og eventuelle nasjonale og internasjonale potensial ved prosjektet. Hovudregelen om hovudformål og registrering for søkjaren kan fråvikast dersom prosjektet blir vurdert til å ha særleg høg kunstnarisk kvalitet eller på annan måte stikk seg kvalitetsmessig ut.

Kven kan søkje?

 • søkjaren til utvikling og produksjon må ha audiovisuell produksjon som hovudformål sitt
 • søkar må vere registrert i Føretaksregisteret eller Einingsregisteret som produksjonsselskap under næringskoden 59.10, 59.11 eller 59.12
 • ikkje vere tilknytt eit tv-selskap
 • enkeltpersonar kan søka, men må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høgare, eller kunne dokumentere relevant yrkesrøynsle frå den audiovisuelle bransjen. Det kan gjerast unntak for tilskot til barn og unge (talent og formidling)

 

Det blir gitt primært stønad til prosjekt som blir spelt inn i fylka med regional regissør, produsent eller co-produsent og med høg del av regionale filmarbeidarar. Filmskaparar som er busette utanfor desse fylka kan søka tilskot til utgifter til bruk av studio, leige av utstyr eller bruk av regionale filmarbeidarar dersom temaet/innspelinga skjer i eitt av dei tre fylka. Minst éin av dei tre nøkkelfunksjonane bør vere busett i eitt av dei tre fylka. Prosjekt med mest regional forankring blir prioriterte høgast.

Tilskota skal bidra til auka likestilling på filmområdet.

Sørnorsk filmsenter har tre årlege søknadsfristar. Søknadar på opp til 100 000 kr kan forvente svar 2–3 veker at fristen er gått ut. Søknader over 100 000 kr skal behandlast av styret. Opplysningar om styremøte og søknadsfristar finn du på nettstaden til Sørnorsk filmsenter under stønad.

Søknader om reisestønad kan behandlast fortløpande.

Sørnorsk filmsenter om tilskuddsordninger

Åpne kontaktskjema