Tilskuddsordninger fra Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningene skal bidra til å styrke både enkeltaktører og bransjen ved å gi mulighet til utvikling og realisering av prosjekter innenfor blant annet utenlandske filmer, filmfestivaler, reisestipend og utvikling og produksjon av prosjekter.


Distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm – Lansering og distribusjon

Etablerte norske filmdistributører kan søke tilskudd til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm på kino og andre visningsplattformer i Norge. Du kan søke om midler for å dekke kostnader til distribusjon og markedsføring for hele distribusjonsløpet til filmen.

Film- og kinoteknisk rådgivning – Kompetansehevende tiltak

NFI gir tilskudd til prosjekter som bidrar til et profesjonelt miljø for kino i Norge. Denne tilskuddsordningen henvender seg til aktører med spesialkompetanse innen kinodrift. Du kan søke om midler for å dekke utgifter knyttet til for eksempel kurs, lønn og reise. Det gis ikke tilskudd til generelle administrasjonskostnader.

Filmfestivaler – Visning og arrangementer

Filmfestivaler kan søke om tilskudd til å arrangere og gjennomføre filmfestival i Norge. Vi kan gi tilskudd til alle festivalens tiltak som er åpne for et ordinært publikum. Tilskuddet kan bli gitt som driftstilskudd eller prosjekttilskudd.

Nasjonale profileringstiltak – Lansering og distribusjon

NFI gir tilskudd til gjennomføring av prosjekter som bidrar til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum. Ordningen henvender seg til virksomheter som skal arrangere nasjonale profileringskampanjer og -tiltak som øker interessen for, og kunnskap om, den typen filmer. Du kan søke om midler for å dekke utgifter knyttet til for eksempel markedsføring, design, trykk og honorarer, og andre relevante kostnader i prosjektet som bidrar til formålet.

Neo produksjon – Produksjon

Neo produksjon er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som sammen med sin produsent har vært gjennom en utviklingsfase og som nå er klare for å gå i produksjon med en lavbudsjettsproduksjon.

Neo utvikling – utvikling

Neo utvikling er en tilskuddsordning for utvikling av spillefilm, serie eller dokumentar. Ordningen retter seg mot debuterende regissører og serieskapere innen lengre format, der produsenten søker. Neo skal bidra til å styrke talentutviklingen i bransjen ved å la nye stemmer slippe til og stimulere til fornyelse på innholds- og skapersiden.

Regionale filmsentre og filmfond – Regionale ordninger

NFI har ansvar for å fordele statens midler til de syv regionale filmsentrene og filmfondene. Formålet er blant annet å skape regionale filmmiljøer med tilstrekkelig tyngde til å tilrettelegge for filminnspillinger i regionen, gjerne med finansiering via en eventuell insentivordning

Reisestipend utland - Reise

Profesjonelle fagarbeidere som jobber i den norske film-, serie- og spillbransjen kan søke tilskudd til reiser og deltakelse på kurs, festivaler og filmkulturelle arrangementer i utlandet.

Reisestøtte til internasjonale eksperter og presse - Reise

Internasjonale eksperter og presse som blir invitert til norske festivaler og filmkulturelle arrangementer kan søke om tilskudd til reisen. Tilskuddsordningen henvender seg til arrangører av festivaler og filmkulturelle arrangementer med fokus på norsk film, serier og spill og skal bidra til å skape internasjonal oppmerksomhet rundt norske audiovisuelle verk. NFI forvalter ordninger etter avtale med Utenriksdepartementet.

Norsk filminstitutt om tilskuddsordninger

Åpne kontaktskjema