Tilskuddsordninger fra Nordnorsk Filmsenter

Formålet med tilskuddsordningene er å tilrettelegge for filmproduksjon i Nord-Norge innenfor områdene utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, og bidra til kompetanseheving i filmmiljøet i Nordland og Troms og Finnmark.


Hovedmålgruppen for virksomheten er den profesjonelle delen av filmbransjen i de to nordligste fylkene. Nordnorsk Filmsenter har også et ansvar for arbeid rettet mot unge talenter.

Tilskuddene skal over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen.

Søknader sendes på norsk eller samisk.

Hovedsakelig gis det følgende typer av økonomisk tilskudd:

Produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentarfilm
Dette er en hel- eller delfinansiering av innspilling og ferdigstillelse av et prosjekt. Utgangspunktet er mottatt søknad med manuskript, prosjektbeskrivelse og evt. pilot. 
Produksjonstilskudd er for prosjekter som er ferdig bearbeidet frem til produksjonsbeslutning. En kortfilm er definert å ha visningstid under 60 minutter. Det er ingen tids- eller formatbegrensninger på dokumentarfilmer.

Det er fire søknadsfrister for produksjonstilskudd, 1. februar, 30. april, 10. august og 1. november.

Utviklingstilskudd til dokumentarfilm
Med utgangspunkt i manuskript eller prosjektbeskrivelse kan det gis tilskudd til en videreutvikling av prosjektet frem til en eventuell produksjonsbeslutning kan fattes. Utviklingstilskudd  kan gis til prosjekter uavhengig av utviklingsstadium.

Ordningen er primært rettet mot produsenter, men profesjonelle innen andre fagfunksjoner (som manusforfattere og regissører) kan søke. 

Søknader blir løpende behandlet.

Utviklingstilskudd til kortfilm
Det kan gis tilskudd til utvikling av kortfilm og animasjonsfilm. For kortfilm
dreier det seg oftest om små tilskudd til utvikling av manuskript, til animasjon kan det også søkes om tilskudd til utarbeidelse av skisser og tester.
Søknader blir løpende behandlet.

Utviklingstilskudd til spill
Tilskuddet kan gis til utvikling av spill rettet mot barn og unge. Det kan søkes til utvikling i flere stadier. Søker må være selskap registrert innenfor relevant område.
Søknader blir løpende behandlet.

 Distribusjonstilskudd
Tilskuddet gis til produksjoner som skal ut i distribusjon. Tilskuddet gis til produsenten og er rettet mot filmer som har en spesifikk og gjerne utradisjonell lanseringsstrategi.

Reisetilskudd og stipend
Reisetilskudd skal dekke deltakeravgift, reise og opphold til kurs og kompetansehevende tiltak på nasjonalt og internasjonalt plan, og til deltakelse på festivaler. Støtte til festivaldeltakelse gis i første rekke til produsenter og regissører av filmer som er plukket ut til festivaler.
Søknader blir løpende behandlet.

Mentortilskudd
Her kan man søke tilskudd for å skaffe seg en mentor innen et spesielt fagområde.
Søknader fra produsenter og klippere prioriteres, men andre fagfunksjoner kan også søke.

Kompetansehevende tiltak
Nordnorsk Filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende tiltak for den profesjonelle delen av bransjen, gjennom egne kurs og verksteder.
Søknader blir løpende behandlet.

Tilskudd til tiltak for unge talenter
Tilskudd kan søkes av personer og organisasjoner som driver arbeid rettet mot utvikling av filmtalenter i Nord-Norge. 

Tilskudd til filmkulturelle tiltak
Tilskuddet skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og barn, og kan gis til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler. Nordnorsk Filmsenter kan gi tilskudd til arrangementer i Nord-Norge og på Svalbard i henhold til forskriftens § 4.

Det gis ikke tilskudd til: Spillefilmer, drama-serier for TV, oppdragsfilmer, reklamefilmer, musikkvideoer eller filmer som er en del av en utdanning.

Nordnorsk Filmsenter om tilskuddsordninger

Nordnorsk filmsenter - Søknadsskjema

Åpne kontaktskjema