Tilskuddsordninger for dataspill

Norsk filminstitutt gir tilskudd til å utvikle dataspill og andre interaktive produksjoner på norsk.


Innkjøpsordninger:

Innkjøpsordningen for spill

Innkjøpsordningen bidrar til at publikum får tilgang til norske dataspill gjennom bibliotekene, og henvender seg til deg som er norsk spillprodusent. Søker må ha distribusjonsrett til spillet.

Kompetansehevende tiltak:

Kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill

Ordningen henvender seg til deg som arrangerer kompetansehevende tiltak blant bibliotekarer, pedagoger og andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av dataspill. Du kan søke om tilskudd til dekke utgifter til å gjennomføre seminarer, bransjetiltak og kurs som svarer til formålet med ordningen.

Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje

Du som arrangør kan søke om tilskudd til å dekke utgifter til å styrke kompetansen ved å gjennomføre seminarer, konventer eller andre kompetansehevende tiltak for den produserende film- og seriebransjen.

Pilotprosjekt - kurs og arrangement i bibliotek

Du kan søke støtte til prosjekter som kombinerer kompetanseheving for bibliotekansatte med publikumsrettede arrangementer i bibliotek. Ordningen henvender seg til spillpedagoger, spillutviklere og andre arrangører som kan tilby kurs i bruk av norske dataspill.

Utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken

Spillutviklere, filmskapere, manusforfattere, distributører, animatører og formidlere av film og spill i Norge, som skal utvikle et formidlingsopplegg med intensjon eller avtale om å turnere i Den kulturelle skolesekken (DKS) kan søke tilskudd til utvikling av formidlingsopplegg knyttet til film og dataspill.

Lansering og distribusjon:

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til tiltak på internasjonale festivaler, salgsmarkeder og messer eller andre bransjerelevante internasjonale arenaer. Tilskuddet skal styrke norsk serie- og filmbransje internasjonalt. Ordningen henvender seg til deg som skal arrangere, koordinere og gjennomføre felles lanseringstiltak for film-, serie- og spillbransjen.

Lansering av spill

Du kan søke om tilskudd til lansering av norske spill nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal bidra til at hvert dataspill kan nå sitt optimale publikumspotensial, hevde seg nasjonalt og internasjonalt, og øke produksjonsforetakets inntekter fra dataspillet.

Utvikling:

Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering

Du kan søke om tilskudd til utvikling av spill, fra tidlig utvikling til ferdigstilling av spillet. Ordningen henvender seg til spillprodusenter, og skal fremme spill som kulturuttrykk og stimulere til et bredt og variert tilbud av norske spill. 

Visning og arrangement:

Arrangementer for formidling av dataspill

Arrangører av publikumsrettede tiltak kan søke prosjekttilskudd til formidlingstiltak der dataspill blir presentert for publikum i en pedagogisk, kulturell, samfunnsmessig eller historisk sammenheng.

Medvirkningstiltak barn og unge

Du kan søke tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge får medvirke i utformingen og/eller gjennomføringen av formidlingsopplegg på etablerte arenaer for film og spill. Tilskuddet kan dekke relevante kostnader til utvikling av tiltak, herunder research og kartlegging for å nå nye målgrupper, opprettelse av barne- og ungdomsgrupper osv., og gjennomføring av disse.

Norsk filminstitutt om tilskuddsordninger

Åpne kontaktskjema