Tilskotsordningar for dataspel

Norsk filminstitutt gir tilskot til å utvikle dataspel og andre interaktive produksjonar på norsk.


Innkjøpsordningar:

Innkjøpsordninga for spel

Norske spelprodusentar (søkar må ha distribusjonsrett til spelet) kan søke om innkjøp av nye norske dataspel, både i fysisk utgåve til utlån og/eller i digital utgåve til nedlasting og bruk i biblioteka.

Kompetansehevande tiltak

Kompetansehevande tiltak for formidlarar av dataspel
Ordninga er for deg som arrangerer kompetansehevande tiltak blant bibliotekarar, pedagogar og andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av dataspel. Du kan søke om tilskot til å dekke utgifter, gjennomføre seminar, bransjetiltak og kurs som svarer til formålet med ordninga.
Kompetansehevande tiltak for norsk audiovisuell bransje
Du som arrangør kan søke om tilskot til å dekke utgifter til å gjennomføre seminar/verkstader, meisterklassar, konvent og internasjonale samarbeid konvent eller andre kompetansehevande tiltak for den produserande film-, serie- og spelbransjen.

Pilotprosjekt - kurs og arrangement i bibliotek

Du kan søke stønad til prosjekt som kombinerer kompetanseheving for bibliotektilsette med publikumsretta arrangement i bibliotek. Ordninga rettar seg mot spelpedagogar, spelutviklarar og andre arrangørar som kan tilby kurs i bruk av norske dataspel.

Utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skulesekken

Spelutviklarar, filmskaparar, manusforfattarar, distributørar, animatørar og formidlarar av film og spel i Noreg, som skal utvikle eit formidlingsopplegg med intensjon eller avtale om å turnere i Den kulturelle skulesekken (DKS) kan søke tilskot til utvikling av formidlingsopplegg knytt til film og dataspel.

Lansering og distribusjon:

Felles lanseringtiltak på internasjonale arenaer

Du kan søke om tilskot til å dekke kostnader knytt til tiltak på internasjonale festivalar, salsmarknader og messer eller andre bransjerelevante internasjonale arenaer. Tilskotet skal styrke norsk film- og spelbransje internasjonalt. Ordninga rettar seg mot deg som skal arrangere, koordinere og gjennomføre felles lanseringtiltak for film-, serie- og spelbransjen.

Lansering av spel

Du kan søke om tilskot til lansering av norske spel nasjonalt og internasjonalt. Ordninga skal bidra til at kvart dataspel kan nå det optimale publikumspotensialet sitt, hevde seg nasjonalt og internasjonalt, og auke inntektene i produksjonsføretaket frå dataspelet.

Utvikling:

Utvikling av spel etter kunstnarisk vurdering

Du kan søke om tilskot til utvikling av spel, frå tidleg utvikling til ferdigstilling av spelet. Ordninga rettar seg mot spelprodusentar, og skal fremme spel som kulturuttrykk og stimulere til eit breitt og variert tilbod av norske spel. 

Visning og arrangement:

Arrangement for formidling av dataspel

Arrangørar av dataspeltreff, dataspelformidlarar, spelutviklarar og andre som planlegg arrangement der dataspel blir presenterte for publikum i ein kunstnarisk, kulturell, eller pedagogisk samanheng kan søke tilskot til formidlingstiltak for dataspel.

Medverknadstiltak barn og unge

Du kan søke tilskot til tiltak som bidrar til at barn og unge får medverke i utforminga og/eller gjennomføringa av formidlingsopplegg på etablerte arenaer for film og spel. Tilskotet kan dekke relevante kostnader til utvikling av tiltak, herunder research og kartlegging for å nå nye målgrupper, etablering av barne- og ungdomsgrupper etc, og gjennomføring av desse.

Åpne kontaktskjema