Tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2024

Formålet med ordningen er å bidra til å avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen for merkeregistrerte fartøy i kystrekeflåten i 2024 ved å redusere kostnadsbyrden som følge av ekstraordinære utgifter til drivstoff.


Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2024:
a.) Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 nr. 2950 om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2023.
b.) Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger og første søknad kan sendes fra og med februar 2024

Det gis tilskudd med 3 kroner per fylte liter drivstoff.

Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2024. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen.

Garantikassen om tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten

Åpne kontaktskjema