Tilskudd til crossover prosjekter

Støtte til nyskapende prosjekter som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.


Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp om nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Tilskuddsordningen skal også støtte utviklingen av nye forretningsmodeller for finansiering, distribusjon og publikumsutvikling innen kulturelle og kreative næringer, her under den audiovisuelle sektoren.

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere som representerer ulike kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor. Partnerne i prosjektet må komme fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne.

Kreativt Europa om Crossover prosjekter

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

Åpne kontaktskjema