Reindrift - tilskudd til reindriftsanlegg

Tilskudd til reindriftsanlegg kan innvilges til siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og reinlag.


Med reindriftsanlegg menes slakteanlegg og permanente gjerder og gjerdeanlegg.

Søknaden må være sendt før arbeidet med reindriftsanlegget er påbegynt. Reindriftsanlegget må være beskrevet i godkjente bruksplaner og utarbeidete distriktsplaner.

Tilskudd kan ytes til følgende tiltak:

  • oppføring av nye reindriftsanlegg,
  • utvidelse eller større ombygginger av eksisterende reindriftsanlegg,
  • endring av eksisterende reindriftsanlegg som er nødvendige for bruk og avlesning av elektroniske individmerker, og
  • rivning av reindriftsanlegg hvor eier- eller ansvarsforholdet er ukjent

Forskrift om Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 3. Tilskudd til reindriftsanlegg

Landbruksdirektoratet om tilskudd til reindriftsanlegg

Åpne kontaktskjema