Reindrift - tilskot til reindriftsanlegg

Tilskot til reindriftsanlegg kan innvilgast til siidadelar, siidaer, reinbeitedistrikt og reinlag.


Med reindriftsanlegg meiner ein slakteanlegg og permanente gjerde og gjerdeanlegg.

Søknaden må vere send før arbeidet med reindriftsanlegget er påbyrja. Reindriftsanlegget må vere beskrive i godkjente bruksplanar og utarbeidde distriktsplanar.

Tilskot kan ytast til følgjande tiltak:

  • oppføring av nye reindriftsanlegg,
  • utviding eller større ombyggingar av eksisterande reindriftsanlegg,
  • endring av eksisterande reindriftsanlegg som er nødvendige for bruk og avlesing av elektroniske individmerker, og
  • riving av reindriftsanlegg der eigar- eller ansvarsforholdet er ukjent

 

Forskrift om Utviklingsfondet for reindrifta, kapittel 4. Tilskot til reindriftsanlegg

Landbruksdirektoratet om tilskot til reindriftsanlegg

Åpne kontaktskjema