Reindrift - tidligpensjon for reindriftsutøvere

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift.


Ordningen skal videre stimulere til at reintallet og sysselsettingsstrukturen tilpasses næringens ressurs- og inntektsgrunnlag.

Det er et krav for å oppnå tidligpensjon at siidaandelen er overdratt eller avviklet. Ny eier kan ikke være overdragerens ektefelle/samboer, foreldre eller søsken. For å ha krav på enbrukerpensjon må leder av siidaandel ha fylt 57 år. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Retten til tidligpensjon bortfaller ved fylte 67 år. Det stilles videre krav til inntekt og varighet i næringen. Tilskuddsmottaker og ektefelle/ samboer kan til sammen ha maksimalt 30 rein.

Søknad skal skrives på fastsatt skjema og sendes statsforvalteren i det reinbeiteområdet søker tilhører.

Forskrift om tidligpensjon i reindriften

Landbruksdirektoratet om tidligpensjon for reindriftsutøvere

Åpne kontaktskjema