Reindrift - distriktstilskudd

Distriktstilskudd kan ytes til reinbeitedistrikter og reinlag. Det består av fast tilskudd, variabelt tilskudd, tilskudd til kriseberedskap og særskilt tilskudd til Trollheimen.


Distriktstilskuddet skal bidra til å gi distrikter og reinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet.

Det gis tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning. I tillegg skal tilskuddet gi grunnlag for avløsing ved sykdom og svangerskap, ferie og fritid, samt grunnlag for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Avsetninger til kriseberedskap skal legge til rette for reinbeitedistriktene og tamreinlagene for tiltak ved beitekriser.

Søknad om tilskudd skal sendes på særskilt skjema til statsforvalteren i det enkelte reinbeiteområde innen 15. juli. Vilkår og krav til søknaden fremgår av forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.

Landbruksdirektoratet om ordninger for reindrift

Åpne kontaktskjema