Reindrift - distriktstilskot

Distriktstilskot kan ytast til reinbeitedistrikt og reinlag. Det består av fast tilskot, variabelt tilskot, tilskot til kriseberedskap og særskilt tilskot til Trollheimen.


Distriktstilskotet skal bidra til å gi distrikt og reinlag auka medansvar for utvikling av reindrifta i berekraftig retning, balanse mellom reintal og beite, sikring av areal og auka lønsemd. Det blir gitt tilskot til administrasjon, planlegging og ressursforvalting. I tillegg skal tilskotet gi grunnlag for avløsing ved sjukdom og svangerskap, ferie og fritid, og dessutan grunnlag for arbeid med helse, miljø og trygging. Avsetningar til kriseberedskap skal leggje til rette for reinbeitedistrikt og reinlaga for tiltak ved beitekriser.

Søknad om tilskot skal sendast på særskilt skjema til statsforvaltaren i det enkelte reinbeiteområdet innan 15. juli. Vilkår og krav til søknaden går fram av forskrifta om tilskot til reinbeitedistrikt og reinlag.

Landbruksdirektoratet om ordningar for reindrift

Åpne kontaktskjema