Landbruk - tilleggsnæring

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Du kan søke om tilskudd og lån hos Innovasjon Norge dersom du har et lønnsomt prosjekt.


Bedriftsutvikling omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.

Hvem kan få finansiering?

Innovasjon Norge kan gi finansiering til eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. De kan også gi støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Hva kan Innovasjon Norge finansiere?

  • Tilskudd til aktiviteter som naturlig inngår i avklaring og utvikling av selve forretningsidéen. Det kan være markedsundersøkelser, utarbeidelse av en forretningsplan og planlegging av selve etableringen
  • Tilskudd til utvikling av tjeneste/produkt frem til markedsintroduksjon
  • Tilskudd til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter
  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Lån til investeringer

Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der bankene tilbyr dårlige vilkår til landbruk.

Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.

Innovasjon Norge om støtte til tilleggsnæring

Åpne kontaktskjema