Landbruk - tilleggsnæring

Ønskjer du å vidareutvikle ei tilleggsnæring på garden? Du kan søkje om tilskot og lån hos Innovasjon Noreg dersom du har eit lønnsamt prosjekt.


Ordninga omfattar investeringar i faste anlegg og tilhøyrande produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, marknadsundersøkingar og marknadsføring av nye produkt. Innovasjon Noreg kan gje finansiering til eigarar av landbrukseigedomar eller bedrifter med tilknyting til landbrukseigedomar. Dei gjev også støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusentar.

Kva kan Innovasjon Noreg finansiere?

 • Tilskot til aktivitetar som naturleg inngår i avklaring og utvikling av sjølve forretningsidéen. Det kan vere marknadsundersøkingar, utarbeiding av ein forretningsplan og planlegging av sjølve etableringa
  Tilskot til utvikling av teneste/produkt fram til marknadsintroduksjon
  Tilskot til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, marknadsundersøkingar, testsal, nettverksbygging og marknadsføring av nye produkt
  Tilskot til investeringar i produksjonsanlegg/driftsbygningar og tilhøyrande produksjonsutstyr av varig karakter
  Tilskot til mindre investeringar i samband med generasjonsskifte
  Lån til investeringar

Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragingar vert normalt berre gjeve til personar under 35 år, og i område der bankane tilbyr dårlege vilkår til landbruk.

Det kan ikkje gjevast tilskot til tiltak som er påbyrja før søknaden er avgjord.

Innovasjon Noreg om støtte til tilleggsnæring

Åpne kontaktskjema