Kraftgaranti

Kraftgarantien dekker betaling i forbindelse med større kontrakter for kjøp eller salg av kraft i Norge.


Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontrakter med en forutsigbar pris.

Kraftordningen ble opprettet for å gjøre det lettere for industribedrifter å oppnå slike kontrakter. Eksportfinansiering Norge kan bidra med to ulike garantier når kontrakter om levering av kraft til kraftkrevende industribedrifter skal inngås:

  • Garantere for kraftselgers inntekter, og dermed sikre at selger får betalt for kraften som leveres selv om industribedriften ikke klarer å betale
  • Garantere for industribedriftens lån som tas opp for å betale forskudd til kraftselger

Virksomheten må ha et årlig kraftforbruk på minst 10 GWh, og kraftavtalen må ha et volum på minst 35 GWh i løpet av avtaleperioden

Eksportfinansiering Norge kan både garantere for fysiske og finansielle kraftavtaler med minimum 7 og inntil 25 års varighet

Hvem kan søke?

Kraftselger, kraftkjøper eller långiver kan søke om garanti.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Eksportfinansiering Norge om kraftgaranti

Åpne kontaktskjema