Kraftgaranti

Kraftgarantien dekkjer betaling i samband med større kontraktar for kjøp eller sal av kraft i Noreg.


Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontraktar med ein føreseieleg pris.

Kraftordninga vart oppretta for å gjere det lettare for industribedrifter å oppnå slike kontraktar. Eksportfinansiering Noreg kan bidra med to ulike garantiar når ein skal inngå kontraktar om levering av kraft til kraftkrevjande industribedrifter:

  • Garantere for inntektene til kraftseljaren, og dermed sikre at seljaren får betalt for krafta som vert levert sjølv om industribedrifta ikkje klarer å betale.
  • Garantere for låna til industribedrifta som vert tekne opp for å betale forskot til kraftseljaren.

Verksemda må ha eit årleg kraftforbruk på minst 10 GWh, og kraftavtalen må ha eit volum på minst 35 GWh i løpet av avtaleperioden.

Eksportfinansiering Noreg kan både garantere for fysiske og finansielle kraftavtalar med minimum 7 og inntil 25 års varigheit.

Kven kan søkje?

Kraftseljaren, kraftkjøpar eller långjevaren kan søkje om garanti.


Eksportfinansiering Noreg fremjer norsk eksport ved å stille garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske staten.

Eksportfinansiering Noreg om kraftgaranti

Åpne kontaktskjema