Tydeligere krav til arbeidsgivere for innkvartering av arbeidstakere

1. juni blir krava som blir stilte til innkvarteringa som arbeidsgivarar tilbyr arbeidstakarar, forskriftsfesta. Målet er å forhindre uforsvarlege og uverdige buforhold.


Frå 1. juni 2024 blir det forskriftsfesta reglar om innkvartering som arbeidsgivar stiller til disposisjon for arbeidstakarane. Arbeidsplassforskrifta får da eit nytt kapittel 3A som blant anna beskriv lovpålagde fasilitetar, innreiing og tryggleik ved innkvartering.
Sjå endringsforskrift: Endring i arbeidsplassforskrifta (lovdata.no)

Særleg i bransjar som bygg og anlegg, industri, jordbruk og fiske bur mange arbeidstakarar i periodar i innkvartering som arbeidsgivar stiller til disposisjon.

Arbeidsmiljølova stiller eit generelt krav om at innkvartering som arbeidsgivarar tilbyr arbeidstakarar, skal vere  forsvarleg utforma, innreda og vedlikehaldet. Men lovverket har ikkje beskrive meir konkret kva som ligg i denne formuleringa.

I forskrifta står det blant anna at den klare hovudregelen er at innkvarteringa skal ha enkeltrom som soverom og at det skal vere tilgang til dusj og toalett som kan låsast, og der det er rennande kaldt og varmt vatn. Forskrifta stiller også krav om at innkvarteringa skal vere forsvarleg når det gjeld:

- dagslys og utsyn

- vedlikehald og moglegheit for tilstrekkeleg reinhald og hygienisk standard

- temperatur, fukt, avtrekk og luftkvalitet

- giftige og helsefarlege stoff

- biologiske faktorar

- oppbevaring, tilreiing og inntak av mat

- oppbevaring av klede

- vask og tørk av klede

- brann- og elsikkerheit

Sjølv om enkeltrom er hovudregelen, kan innkvarteringa fråvike krava ved sesongarbeid i inntil 12 veker i kalenderåret. I tillegg kan arbeidsgivarforeining og fagforeining med innstillingsrett etter arbeidstvistlova § 39 avtale at to personar kan dele soverom.

At Arbeidstilsynet no forskriftsfestar reglar for innkvartering av arbeidstakarar, er eitt av tiltaka i handlingsplanen til regjeringa mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kilde: Pressemelding fra Arbeidstilsynet, 19.04.2024
Les hele pressemeldingen her.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema