Sletting av et ansvarlig selskap (ANS/DA)

Hvis det ikke lenger er næringsvirksomhet i selskapet bør det slettes. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og det må fortsatt leveres lovpålagte oppgaver og skjemaer.


Oppløsning og sletting av et ansvarlig selskap gjøres i to trinn. Først må selskapsmøtet beslutte at det skal oppløses, så må det foreta selve slettingen. Begge deler må meldes Foretaksregisteret.

Tiden mellom disse to trinnene kalles normalt avviklingsperioden, der avviklingen av virksomheten må forberedes. Avviklingsperioden kan ikke være kortere enn seks uker, og normalt bør den ikke være lengere enn 12 måneder.

Selskapsmøte

Selskapsmøtet vedtar at virksomheten skal oppløses. Beslutningen krever enstemmighet blant deltakerne om ikke annet kommer frem av selskapsavtalen. Regler for stemmegivning og protokollføring finner du i selskapsloven.

Selskapsloven om stemmegiving og protokollføring

Når kreditorfristen på seks uker er ute skal selskapsmøte avholdes på nytt hvor deltakerne skal godkjenne avviklingsregnskapet og beslutte sletting av virksomheten.

Dersom en eller flere deltakere krever det, skal det velges et avviklingsstyre som skal foreta avviklingsprosessen.

Er det ennå registrerte ansatte i avviklingsperioden, må du sørge for at alle arbeidsforhold er registrert med en sluttdato. Dette gjøres i a-meldingen.

Meld oppløsning til Brønnøysundregistrene

 • Beslutningen om oppløsning, og eventuelt valg av avviklingsstyre meldes via skjemaet Samordnet registermelding.

  Protokoll fra selskapsmøtet, som viser beslutningen, må vedlegges skjemaet. Hvis det velges nye styremedlemmer til avviklingsstyre, må disse bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere skjemaet.
 • Beslutningen blir publisert på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider.

 • Eventuelle kreditorer kan melde kravet til virksomheten. Kreditorfristen på seks uker løper fra den datoen kunngjøringen er publisert.

  Foretaksregisterloven om kunngjøring

  Avviklingsperioden

 • I avviklingsperioden skal det utarbeides en fortegnelse over virksomhetens eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter gjøre opp en balanse i forbindelse med avviklingen. 
 • Virksomhetens eiendeler må omgjøres i penger, med mindre deltakerne er enige om at det kan foretas en deling av eiendelene uten at disse gjøres om i penger. Alle forpliktelser må gjøres opp. Alternativt at det avsettes midler til dekning av forpliktelsen(e).
 • Et eventuelt overskudd etter dekning av forpliktelsene skal utdeles til deltakerne. Utdeling til deltakerne reguleres nærmere i selskapsloven.

  Selskapsloven om beregning av utdelingsbeløp

 • Det må utarbeides et sluttoppgjør som legges frem for selskapsmøtet til godkjenning.

Meld sletting til Brønnøysundregistrene

Melding om sletting av det ansvarlige selskapet skal sendes til Foretaksregisteret, uten ugrunnet opphold, etter at selskapsmøtet har godkjent avviklingsoppgjøret. Dette meldes enklest via Samordnet registermelding i Altinn.

Brønnøysundregistrene om sletting av ansvarlig selskap

Meld fra til Skatteetaten

Avviklingen anses som en realisasjon (anses som salg og skatteplikt oppstår) av deltakernes andel i virksomheten. Gevinst eller tap for deltakeren i forbindelse med avviklingen rapporteres Skatteetaten i forbindelse med innsending av skattemeldingen. Skattemeldingen sendes inn til de ordinære fristene som gjelder inntektsåret uavhengig av når tid på året virksomheten oppløses. Virksomheten skal levere RF-1215 "Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting".

Merverdiavgiftspliktige virksomheter må levere ordinær mva-melding.

Skatteetaten – Mva-melding: Se, endre og levere

Skatteetaten — Veiviser til hvordan du avslutter din virksomhet

Ansvar for forpliktelsene

Hvis virksomheten bare "ebber ut", uten formell avvikling, kan det dukke opp ukjente gjeldsposter og forpliktelser. Ved en ryddig avvikling vil det alltid være noen som har et formelt ansvar til siste slutt.

Deltakerne i det ansvarlige selskapet står ansvarlig for eventuelle uoppgjorte krav i inntil tre år etter at avviklingen ble registrert i Foretaksregisteret.

Selskapsloven om oppløsning og avvikling av ansvarlig selskap

Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Bokføringslovens krav om å oppbevare regnskapsmateriell i 5 år gjelder også etter sletting av virksomheten. Det er avviklingsstyret som har ansvar for at dette blir gjort.

Hva koster det?

Det er gratis å melde sletting av foretaket. 

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

 

Åpne kontaktskjema