Virksomhetsoverdragelse

Med virksomhetsoverdragelse menes at en virksomhet eller en del av virksomheten overføres til en annen eier/driver. Reglene om virksomhetsoverdragelse vil kunne gjelde ved salg av virksomhet, utleie, overdragelse som ledd i arveoppgjør og overgang til ny driver i forbindelse med anbudsutsettelser.


Hvorfor regler om virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven. Hensikten med reglene er å sikre at arbeidstakernes betingelser ikke endres på grunn av overdragelsen.

Virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter

Ved virksomhetsoverdragelse overtar ny eier/driver i utgangspunktet alle ansatte med deres avtalte vilkår. Også alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon overføres til ny arbeidsgiver. Dersom ny arbeidsgiver allerede har en pensjonsordning, kan arbeidsgiver velge å benytte denne. I realiteten risikerer dermed arbeidstakerne å få en dårligere ordning enn det de hadde hos tidligere arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse og tariffavtale

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale(r), og ny eier ikke ønsker å bli bundet av denne eller disse, må vedkommende gi en skriftlig erklæring til fagforeningen i løpet av tre uker etter overdragelsen.

Drøfting av virksomhetsoverdragelse

Både tidligere og ny eier/arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å informere og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig med sikte på å oppnå en avtale.

Informasjon til arbeidstakerne

Berørte arbeidstakere skal så tidlig som mulig gis informasjon om virksomhetsoverdragelsen. Det skal gis særskilt informasjon om grunnen til overdragelsen, fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, endringer i tariffavtaleforhold, planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, reservasjons- og fortrinnsrett og hvilke frister som gjelder.

Arbeidstilsynet om virksomhetsoverdragelse

Reservasjon mot å bli med til ny arbeidsgiver

Arbeidstaker kan reservere seg mot å følge med over til ny arbeidsgiver. Ved reservasjon opphører arbeidsforholdet på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. Dersom overføring til ny arbeidsgiver medfører vesentlige endringer eller ulemper for arbeidstakeren, kan arbeidstaker ha rett til å fortsette i jobb hos sin gamle arbeidsgiver. Det er arbeidsgivers ansvar å avklare om det er arbeidstakere som ikke vil følge med over til ny arbeidsgiver. Arbeidstakeren har normalt en frist på 14 dager til skriftlig å underrette gammel arbeidsgiver dersom vedkommende motsetter seg overføring til ny arbeidsgiver.

Fortrinnsrett hos tidligere arbeidsgiver

Arbeidstakere som har reservert seg mot å bli med til ny arbeidsgiver, og som har vært ansatt i minst tolv måneder i løpet av de siste to årene, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra virksomhetsoverdragelsen. Dette forutsetter at arbeidstakeren er kvalifisert for eventuelle stillinger.

Virksomhetsoverdragelse og oppsigelser

Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte et visst vern mot oppsigelser. Selve virksomhetsoverdragelsen kan ikke benyttes som begrunnelse for å gå til oppsigelse. Arbeidsgiver er imidlertid ikke forhindret fra å foreta oppsigelser, men disse må gjennomføres etter de ordinære oppsigelsesreglene. Dette betyr blant annet at alle arbeidstakere må vurderes ved utvelgelsen av hvem som skal gis oppsigelse, ikke bare de arbeidstakere som fulgte med til ny eier i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.

Virksomhetsoverdragelse fra konkursbo

Ved overdragelse fra et konkursbo gjelder verken reglene om overføring av lønns- og arbeidsvilkår eller vernet mot oppsigelse.

Åpne kontaktskjema