Særskilt vern mot oppsigelse

I visse situasjoner har arbeidstakere særskilt oppsigelsesvern. I slike tilfeller vil en oppsigelse bli ansett som usaklig med mindre arbeidsgiver kan dokumentere det motsatte.


Vern mot oppsigelse ved sykdom

En arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke sies opp de første 12 månedene etter at han/hun ble arbeidsufør, med mindre det er helt tydelig at oppsigelsen har en annen begrunnelse.

Arbeidsmiljøloven om vern mot oppsigelse ved sykdom

Arbeidstilsynet om oppsigelse

Vern mot oppsigelse ved svangerskap og etter fødsel eller adopsjon

En arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp av den grunn. Oppsigelse under graviditet skal anses å skyldes graviditeten dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig. Det samme gjelder for arbeidstaker som har svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon eller foreldrepermisjon i inntil ett år, eventuelt utvidet foreldrepermisjon i inntil to år eller delvis foreldrepermisjon i inntil tre år. Ved lovlig oppsigelse med fratredelse innenfor foreldrepermisjonen begynner oppsigelsestiden først etter at permisjonen er over.

Likestillings- og diskrimineringsombudet om graviditet og oppsigelse

Arbeidsmiljøloven om vern mot oppsigelse ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Vern mot oppsigelse ved militærtjeneste

En arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av pliktig eller frivillig militærtjeneste, eller frivillig tjenestegjøring i inntil to år i internasjonale fredsoperasjoner. Oppsigelse umiddelbart før eller under slik tjeneste skal anses å skyldes tjenesten dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig.

Arbeidsmiljøloven om vern mot oppsigelse ved militærtjeneste

Vern mot oppsigelse ved varsling

Du har ikke lov til å si opp eller foreta annen form for gjengjeldelse mot en arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold etter varslingsreglene. Hvis arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at han eller hun er blitt utsatt for gjengjeldelse, vil dette legges til grunn med mindre arbeidsgiver sannsynliggjør noe annet.

Arbeidstilsynet om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Arbeidsmiljøloven om vern mot gjengjeldelse ved varsling

Åpne kontaktskjema