Verneombud

Ved alle virksomheter som har arbeidstakere, skal det velges verneombud. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning innenfor ombudets verneområde, og skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.


Krav om verneombud

Alle virksomheter som har arbeidstakere skal ha verneombud. I virksomheter med mindre enn fem arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning. I virksomheter med mer enn ti arbeidstakere kan det velges flere verneombud.

Opplæring av verneombud

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Opplæringens varighet skal som hovedregel være minst 40 timer. Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. Vernearbeid som må utføres ut over den alminnelige arbeidstid, godtgjøres som overtidsarbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at verv som verneombud ikke medfører inntektstap for verneombudet eller på annen måte fører til at verneombudets arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes.

Arbeidstilsynet om verneombudets oppgaver og roller

Arbeidsmiljøloven om verneombud

Regionale verneombud i bygge- og anleggsvirksomhet

Alle virksomheter i bygge- og anleggsnæringen, også virksomheter bestående av bare en person, omfattes av en ordning med regionale verneombud (RVO). Alle virksomheter med aktivitet innen bygg og anlegg må innbetale en årlig avgift.

RVO foretar uanmeldte besøk til bygge- og anleggsplasser, og jobber primært på arbeidsplasser uten valgte verneombud. Inntil verneombud er valgt for arbeidsplassen, har RVO samme myndighet som et ordinært verneombud. RVO påpeker mangler, informerer om regelverk og foreslår løsninger på arbeidsmiljøspørsmål i samråd med virksomheten og de ansatte.

RVO – regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen

Alle virksomheter i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen omfattes av en ordning med regionale verneombud (RVO), og må betale en årlig avgift for dette.

Ordningen gjelder for:

  • Alle som må ha serveringsbevilling
  • Alle som må ha skjenkebevilling
  • Alle som må være godkjent i renholdsregisteret
  • Alle som tilbyr overnatting
  • Alle som leier ut arbeidstakere i bransjene nevnt over (bemanningsbyråer)

Ordningen gjelder for alle virksomheter, både små og store, og enkeltpersonforetak.

RVO besøker små og mellomstore virksomheter innen overnatting, servering og renhold, og bidrar med råd og veiledning om systematisk HMS-arbeid. De bidrar til at det opprettes vernetjeneste der det ikke er etablert og trer ved behov inn i rollen som verneombud.

RVO – regionale verneombud i hotell- restaurant- og renholdsbransjen

 

Kontakt og hjelp:

Arbeidstilsynet

Åpne kontaktskjema