Meldeplikt ved arbeidsulykke, yrkesskade og yrkessykdom

Som arbeidsgiver har du plikt til snarest å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet ved alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. Yrkesskader og yrkessykdom skal også meldes til NAV.


Meldeplikt til Arbeidstilsynet og politi ved alvorlige arbeidsulykker

Ved alvorlige arbeidsulykker som medfører død eller alvorlig skade må arbeidsgiver straks varsle Arbeidstilsynet og politi. Etter det første telefonvarslet skal arbeidsgiver bekrefte varselet skriftlig til Arbeidstilsynet. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

Arbeidstilsynet om melding av ulykker og alvorlig skade

Arbeidstilsynet

Politi

Meldeplikt til NAV ved yrkesskade og yrkessykdom

Det er din plikt som arbeidsgiver å melde til NAV snarest mulig når en arbeidstaker får yrkesskade eller yrkessykdom. Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. Melding skal sendes også når man er i tvil om skaden eller sykdommen kan gi rett til ytelser. Melding skal uansett sendes hvis NAV eller arbeidstakeren ønsker det. Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende må du selv melde skaden eller sykdommen.

NAV om yrkesskade og yrkessykdom

Hvis arbeidsgiver ikke melder yrkesskade

Hvis arbeidsgiver unnlater å melde en yrkesskade eller yrkessykdom til NAV, kan arbeidstaker gjøre dette selv. Arbeidstaker bør også sende skademelding til arbeidsgivers forsikringsselskap snarest mulig.

Rett til yrkesskadedekning kan falle bort hvis yrkesskaden eller yrkessykdommen ikke er meldt innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde, eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen. Arbeidsgiver som unnlater å melde yrkesskade eller yrkessykdom kan straffes med bøter.

Folketrygdloven om meldeplikt ved yrkesskade

Folketrygdloven om straff for uriktige opplysninger og å ikke gi nødvendige opplysninger

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundest√łtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema